ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  2013-2014

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

ΜΕΡΟΣ Α: Εξέλιξη και Δομή των Υπολογιστικών Συστημάτων – Αριθμητικά Συστήματα και Λογική Υπολογιστών – Λογική και Η/Υ – Υλικό Η/Υ (Μνήμη, ΚΜΕ, Συσκευές I/O) – Δίκτυα και Επικοινωνίες – Λογισμικό Υπολογιστών – Αρχές διαδικασιακού προγραμματισμού.

 

ΜΕΡΟΣ Β: Προγραμματισμός με τη γλώσσα Java - Υπολογισμοί με μεταβλητές, είσοδος και έξοδος - Τελεστές σύγκρισης, λογικής και επαναλήψεις - Προγραμματισμός με χαρακτήρες, αποφάσεις - Μαθηματικές συναρτήσεις- Πρόσθετες δομές ελέγχου: switch for break continue - Ορισμός συναρτήσεων - Προγραμματισμός με αντικείμενα - Πίνακες - Κληρονομικότητα - Εξαιρέσεις – Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης – Βασικές έννοιες δομών δεδομένων : Λίστες, Ουρές, Στοίβες


Προτεινόμενα συγγράμματα
:

ΜΕΡΟΣ Α:

Γιαγλής, Γ.Μ. (2012) Αρχές Λειτουργίας και Προγραμματισμού Η/Υ, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών , Αθήνα, ISBN: 978-960-9443-09-08

ΜΕΡΟΣ Β:

Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel. Java Προγραμματισμός, έκδοση. Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα 2010.

S. L. Pfleeger Τεχνολογία Λογισμικού: Θεωρία και Πράξη, (τόμος 1 και 2), Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2003, 2004.

Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου.  Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση.  Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2006.

Γ. Λιακέας. Εισαγωγή στην Java. Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2000.
Σημειώσεις: http://www.dmst.aueb.gr/dds/intro/index.htm


 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

·      Δ. Μπουραντάς: «Μάνατζμεντ», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2001

·      Κεφάλαια : 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13

·      Λ. Χυτήρης: «Μάνατζμεντ: Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων» Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 2006

·      Κεφάλαια: 1, 2, 3, 4, 5 (μόνο η ενότητα 5.1)

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·      Contemporary Management» (Πολιτιστικό Στέκι)

·      Chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6

·      “Management”, J. Naylor (Δανειστική Βιβλιοθήκη ΟΠΑ)

·      Chapters 1 – 6,  9-13

·      “Principles of Management”, T. Morden (Δανειστική Βιβλιοθήκη ΟΠΑ)

·      Chapters 1 – 8, 16, 24-25

·      “Management”, Robbins & Coulter (Δανειστική Βιβλιοθήκη ΟΠΑ)

·      Chapters 1-8, 10

·      Καθώς και οι διαφάνειες που έχουν αναρτηθεί στο portal (εκτός αυτών που αφορούν φροντιστηριακές ασκήσεις).

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 

Στις εξετάσεις επιτρέπεται η χρήση υπολογιστών χειρός. Θα δοθούν στατιστικοί πίνακες και τυπολόγιο, αν και οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τους κατάλληλους μαθηματικούς και στατιστικούς τύπους.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

·      Θεωρία Συνόλων: Απεικόνιση, Είδη, Σχέσεις, Ιδιότητες, Πράξεις.

·      Συναρτήσεις - Ανισότητες μιας πραγματικής μεταβλητής: Ορισμός/Βασικές Έννοιες, Είδη, Πράξεις, Ιδιότητες, Πεδία Ορισμού, Απόλυτη τιμή, Εφαρμογές

·      Ακολουθίες, Όρια και Συνέχεια: Μονοτονία, Έλεγχοι σύγκλισης, Πλευρικά όρια και άλγεβρα, Ιδιότητες και Συνθήκες Συνέχειας

·      Παράγωγοι και Διαφορικά: Μέσο και Οριακό μέγεθος, Ορισμός Παραγώγου και πλευρικών παραγώγων, Κανόνες παραγώγισης, Παράγωγοι ανώτερης Τάξης, Απροσδιόριστες μορφές, Ορισμός Διαφορικού συνάρτησης και διαφορικών ανώτερης τάξης

·      Αναπτύγματα: Αναπτύγματα και σειρές Taylor-Maclaurin, Θεώρημα μέσης τιμής

·      Ειδικές Συναρτήσεις: Ορισμός, Ιδιότητες και Παραγώγιση λογαριθμικών, εκθετικών και τριγωνομετρικών συναρτήσεων, Εφαρμογές

·      Mελέτη Πραγματικών Συναρτήσεων: Τάση, Ακρότατα, Κυρτότητα/Κοιλότητα, Σημεία Καμπής, Γραφική Παράσταση

·      Συναρτήσεις πολλών Πραγματικών Μεταβλητών: Παραγώγιση, Μερικές παράγωγοι πρώτης και ανώτερης τάξης, Ολικά Διαφορικά, Γραφική Παράσταση

·      Βασικές Εφαρμογές Διαφορικού Λογισμού: Συγκριτική Στατική Ανάλυση, Ελαστικότητες, Συναρτήσεις Ολικού, Οριακού και Μέσου Προϊόντος Συνάρτησης Παραγωγής, Συναρτήσεις Ολικού, Οριακού και Μέσου Κόστους Συνάρτησης Κόστους, Προγραμματισμός Αποθεμάτων, Μεγιστοποίηση Κερδών - Νεκρό Σημείο, Αριστοποίηση Χρονικά Μεταβαλλόμενων Αξιών

·      Βασικές Εφαρμογές Διαφορικού Λογισμού Πολυμεταβλητών Συναρτήσεων: Μερικές ελαστικότητες, συναρτήσεις κόστους-παραγωγής-ζήτησης, ισοϋψείς καμπύλες, Ομογενείς συναρτήσεις, Συναρτήσεις Cobb-Douglas

·      Ολοκληρώματα: Εισαγωγή, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Κανόνες Ολοκλήρωσης, Ορισμένο κατά Riemann ολοκλήρωμα, Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος από ένα αόριστο, Γενικευμένα ολοκληρώματα

·      Βασικές Εφαρμογές Ολοκληρωτικού Λογισμού: Δυναμική Ανάλυση, Συναρτήσεις Εσόδων Κόστους, Συναρτήσεις Κατανάλωσης, Αποταμίευσης και ΑΕΠ, Πλεόνασμα Καταναλωτή και Παραγωγού, Εφαρμογές στη στατιστική

·      Διανύσματα – πίνακες: Ορισμοί, Πράξεις με διανύσματα, Διανυσματικοί χώροι, Γραμμική εξάρτηση διανυσμάτων, Γραμμικές απεικονίσεις, Πίνακες,  Πράξεις μεταξύ πινάκων, Ορίζουσα, Ιδιότητες οριζουσών, Αντίστροφος πίνακας, Υπολογισμός αντιστρόφου, Βαθμός πίνακα, Διαμέριση πίνακα, Ιδιοτιμές και ιδιοδιάνυσμα πίνακα, Ιδιοτιμές και ιδιοδιάνυσμα γραμμικής απεικόνισης, Χαρακτηριστικό πολυώνυμο.

·      Επίλυση γραμμικών συστημάτων: Συμβολισμοί-Ορισμοί, Παράγωγοι και ασυμβίβαστες εξισώσεις , Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων (Gauss, Gauss-Jordan,Cramer,Αντίστροφης μήτρας), Επίλυση γραμμικών συστημάτων m εξισώσεων με n αγνώστους, Σύστημα ομογενών Γραμμικών εξισώσεων.

·      Πεπλεγμένες συναρτήσεις: Πεπλεγμένες συναρτήσεις, Παράγωγοι πεπλεγμένων συναρτήσεων ανώτερης τάξης, Θεώρημα των πεπλεγμένων συναρτήσεων.

·      Διαφορικές εξισώσεις: Στοιχειώδεις διαφορικές εξισώσεις, Στοιχειώδεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης (μορφές y΄=f(x), y΄=f(y), y΄=f(x)g(y), y΄=f(y/x)), Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, Εξισώσεις αναγόμενες σε γραμμικές ( εξίσωση του Bernoulli), Διαφορικές εξισώσεις της μορφής P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0 με αριστερό μέλος τέλειο διαφορικό, Γραμμικές ομογενείς διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές, Μη ομογενείς εξισώσεις 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές και δεύτερα μέλη ειδικής μορφής.

·      Εξισώσεις διαφορών: Γραμμικές εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης με σταθερούς συντελεστές, Γραμμικές εξισώσεις διαφορών 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές, Γραμμικές εξισώσεις Διαφοράς 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές και 2α μέλη ειδικής μορφής

·      Αριστοποίηση με ισοτικούς περιορισμούς: Ελεύθερα ακρότατα, Δεσμευμένα ακρότατα: Μέγιστα και ελάχιστα με ισοτικούς περιορισμούς, Το διαφορικό 2ης τάξης, Αναγκαίες και ικανές συνθήκες, Δεσμευμένα ακρότατα με περισσότερους από ένα περιορισμούς, Μητρική γραφή των αναγκαίων και ικανών συνθηκών, Τετραγωνικές μορφές, Μέγιστα και ελάχιστα : “n” ανεξάρτητες μεταβλητές, Μέγιστα και ελάχιστα συνάρτησης “n” μεταβλητών που ικανοποιούν “mισοτικούς περιορισμούς, Οικονομική ερμηνεία πολλαπλασιαστών Lagrange.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

o       Yamane, T., Κιντής, Α. (2000) Μαθηματικά Οικονομικο-Διοικητικών Επιστημών, Gutenberg, Α’ και Β’ Tόμος.

o       Μηλιώτης, Π. (2001) Θεωρία Αριστοποίησης, Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις,  Πανεπιστημιακές Παραδόσεις.

o       Σημειώσεις παραδόσεων / φροντιστηρίων Μαθηματικών που έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του μαθήματος (δες http://dmst.aueb.gr/)

o       Chiang, Α. (1984) Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill International Editions

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Η ύλη μαζί με ενδεικτικές παραπομπές σε σχετική βιβλιογραφία έχει ως κάτωθι:

 

 

Βιβλίο

Θέμα

Α*

Β**

Γ***

Περιγραφική Στατιστική

1.1 - 1.3, 2.1 - 2.2,  3.1 - 3.4

1, 2, 3, 4, 5

6, 7

Πιθανότητες

4.1 - 4.3

6

1

Κατανομές πιθανοτήτων

4.4 - 4.7, 5.1 - 5.2

7

2, 3, 4

Κατανομές Δειγματοληψίας

5.3

8

8

Διαστήματα Εμπιστοσύνης

6.1 - 6.4, 6.6

9

9

Έλεγχος Υποθέσεων

7.1 - 7.6

10, 11

10

 

*          A: Χαλικιάς, Ι. (2001) Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Rosili.

**        B: Spiegel, M.R., Stephens, L.J. (1999) Στατιστική, Σειρά Schaum, Εκδόσεις Τζιόλα.

***      Γ: ∆αμιανός, Χ., Παπαδάτος,Ν., Χαραλαμπίδης, Χ.Α. (2003) Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη

           Στατιστική, Διδακτικές Σημειώσεις (http://www.cc.uoa.gr/~npapadat/BOOKS/index.html)

 

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση όλων των υπολογιστικών πινάκων, πινάκων πιθανοτήτων (Ζ, t-student, χ2) και στατιστικών τύπων που σχετίζονται με την εξεταστέα ύλη. Καλούνται να απομνημονεύσουν μόνο τους κάτωθι βασικούς τύπους (για τους υπόλοιπους τύπους θα δοθεί τυπολόγιο αν δεν μπορούν να εξαχθούν από τους βασικούς τύπους):

·         Αναμενόμενης Τιμής και Διακύμανσης για Διακριτές και Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές

·         Κατανομής Δειγματοληψίας, Διαστήματος Εμπιστοσύνης και ελέγχου Υποθέσεων για τη μέση τιμή

 

Στους ελέγχους υποθέσεων δεν θα προσδιορίζεται το κριτήριο απόφασης και οι αναγκαίες κριτικές τιμές, θα δίνεται μόνο το στατιστικό ελέγχου όταν αυτό απαιτείται. Αν κριθεί αναγκαίο θα δοθούν υπολογιστικοί πίνακες (πχ, για εκθετικές συναρτήσεις, παραγοντικά, κλπ).