ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές του τμήματος, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε εξεταστικής περιόδου, αφού διαπιστώσουν ότι τελείωσαν επιτυχώς, όλα τα μαθήματά τους, οφείλουν να κάνουν τα ακόλουθα:

 

1.  Να συμπληρώσουν αίτηση1, για συμμετοχή στην Ορκωμοσία (έντυπο από γραμματεία ή site τμήματος), να καταβάλουν παράβολο για την Περγαμηνή τους στο Ταμείο του Πανεπιστημίου και να  καταθέσουν αυτοπροσώπως την αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. (Τα δύο πρώτα αντίγραφα πτυχίου χορηγούνται δωρεάν από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο).

2. Να αναγράφουν στην αίτησή τους τη μορφή του αντιγράφου πτυχίου που ζητούν π.χ. (απλό, για στρατολογική χρήση, αναλυτική βαθμολογία), επίσης και τον αριθμό αντιγράφων που επιθυμούν επιπλέον, τα οποία και θα πληρώνουν.

3.  Να συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση2 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει τα εξής:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α. «Προκειμένου να μου χορηγηθεί το πτυχίο, βεβαιώνω ότι έχω προσέλθει στις εξετάσεις και έχω επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος και δηλώνω ότι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του μαθήματος................................................... περιόδου ........................., ολοκλήρωσα τις σπουδές μου (άρθρο 48 Ν.1946/91 και άρθρο 25 Ν.1268/82)» .

β.  «Επιπλέον έχοντας ενημερωθεί για το δικαίωμα αναβαθμολόγησης σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των απαιτούμενων για πτυχίο μαθημάτων, αποποιούμαι του δικαιώματος επανεξέτασης και επιθυμώ να συμπεριληφθώ στους υποψήφιους για την προσεχή ορκωμοσία του Τμήματος».

γ. «Τέλος έχοντας επιτύχει σε μαθήματα επιλογής πέρα των προαπαιτούμενων για απόκτηση πτυχίου, επιλέγω να μην υπολογιστεί στο μέσο όρο το μάθημα .............................................................................................. της εξεταστικής περιόδου ........................ 200...».

4. Να επικοινωνούν (προσωπικά ή τηλεφωνικά) μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας ορκωμοσίας για να δηλώσουν αν θα παραστούν στην Ορκωμοσία, ώστε να περάσουν από τη Γραμματεία να υπογράψουν την καθομολόγησή τους και να παραδώσουν την φοιτητική τους ταυτότητα, το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο), το Βιβλιάριο υγειονομικής Περίθαλψης αν έχουν καθώς και βεβαίωση της Βιβλιοθήκης ότι δεν οφείλουν βιβλία. Έτσι διευκολύνονται οι ίδιοι ώστε να παίρνουν τα αντίγραφα του πτυχίου τους την ίδια μέρα και ώρα της Ορκωμοσίας.

 

 

                                      

          1,2 http://my.dmst.aueb.gr/secretary.php